Noteikumi

1. Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas kārtība un diennakts režīma pakalpojuma sniegšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs https://likumi.lv/ta/id/233057-bernu-registracijas-uznemsanas-atskaitisanas-kartiba-un-diennakts-rezima-pakalpojuma-sniegsanas-kartiba-daugavpils-pilsetas-pir...

2. Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi https://likumi.lv/ta/id/225270-kartiba-kada-izglitibas-iestade-informe-izglitojamo-vecakus-pasvaldibas-vai-valsts-iestades-ja-izglitojamais-bez-attaisnojosa

3. Izmaiņas par izglītojamo ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs no 2022.gada 1.septembra: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/zinas/sakara-ar-produktu-sadardzinajumu-palielinasies-vecaku-maksajums-par-bernu-edinasanu-bernudarzos

4. Kartiba_macibu process_2021_21_10.pdf

5.Kārtība, kādā iestādē tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas _7pii_11_10_2021.pdf