Izglītības programma

                                                      Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
   I. Izglītības programmas mērķis un uzdevumi
1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – izglītības programma) mērķi un uzdevumus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.
    II. Izglītības saturs
2. Izglītības saturs ir vērsts uz daudzpusīgas bērna attīstības sekmēšanu, akcentējot šādas jomas:
2.1. fizisko attīstību (fiziskā veselība un kustību attīstība);
2.2. psihisko, tai skaitā kognitīvo un valodas attīstību (rakstītprasmes un lasītprasmes, saziņas prasmju un mācīšanās prasmju attīstība);
2.3. sociāli emocionālo attīstību.
3. Izglītības satura apguves plānotos rezultātus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.
4. Izglītības saturu apgūst mācību satura jomās vai integrētos mācību priekšmetos, kas nodrošina pirmsskolas izglītības un pamatizglītības satura pēctecību. Izglītības satura apguvei izmanto šādus integrētos mācību priekšmetus:
4.1. latviešu valoda (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, runas attīstīšana dzimtajā valodā, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana);
4.2. dabaszinības (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, iepazīstināšana ar dabu);
4.3. matemātika (sensoro spēju attīstīšana, konstruēšana, matemātisko priekšstatu veidošana, matemātika);
4.4. sociālās zinības un ētika (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sociālo prasmju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm);
4.5. mūzika;
4.6. fiziskā izglītība un veselība (kustību attīstība);
4.7. vizuālā māksla (sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, tēlotājdarbība, zīmēšana, gleznošana, veidošana);
4.8. mājturība un tehnoloģijas (tēlotājdarbība, mājturība, rokdarbi, aplicēšana, konstruēšana).
5. Izglītības saturu atklāj mācību satura (priekšmetu) programmas (turpmāk – mācību programma).
6. Izglītības iestādei ir tiesības izstrādāt mācību programmas vai izvēlēties Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos mācību programmu paraugus, kā arī papildus iekļaut citas mācību satura jomas (piemēram, svešvaloda, kristīgā mācība).
7. Izglītības iestādes izstrādātās mācību programmas apstiprina izglītības iestādes vadītājs.
    III. Izglītības programmas īstenošanas plāns
8. Izglītības programmu īsteno atbilstoši izglītības iestādes nolikumam.
9. Izglītojamais (turpmāk – bērns) apgūst izglītības programmu līdz pamatizglītības programmas apguves sākšanai.
10. Izglītības programmas apguve nodrošina obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.
11. Izglītības programmas pedagoģiskā procesa organizācijas principus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.
12. Izglītības programmā noteikto izglītības saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.
13. Izglītības programmas īstenošana tiek nodrošināta atbilstoši bērna spējām, individuālajai pieredzei un vajadzībām, sekmējot katra bērna attīstību.
14. Izglītības programmas mācību satura apguvei izmanto attīstību veicinošu vidi, daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.
15.  Izglītības programmas īstenošanā izglītības iestāde iekļauj dažādus ar mācību programmas saturu saistītus pasākumus (piemēram, svētki, izstādes).
16. Mācību satura apguvei katru nedēļu plāno rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai. Mācību satura apguvei izmanto šādas rotaļnodarbības:
16.1. bērniem līdz divu gadu vecumam katru dienu plāno rotaļnodarbības ar priekšmetiem un skaņu (mūziku) kustību, sajūtu, runas, domāšanas un tēlotājdarbības attīstīšanai;
16.2. bērniem no divu līdz triju gadu vecumam plāno rotaļnodarbības, kas iepazīstina ar dabu, apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, bērnu literatūru un folkloru, sniedz matemātiskos priekšstatus, nodrošina sensoro spēju attīstīšanu, latviešu valodas, zīmēšanas, gleznošanas, veidošanas, aplicēšanas, mūzikas apguvi un kustību attīstību;
16.3. bērniem no triju gadu vecuma līdz pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai plāno rotaļnodarbības, kas iepazīstina ar dabu, apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, bērnu literatūru un folkloru, nodrošina matemātikas, latviešu valodas, zīmēšanas, gleznošanas, veidošanas, aplicēšanas, konstruēšanas, rokdarbu, mājturības, mūzikas apguvi un kustību attīstību;
16.4. sešgadīgiem bērniem īsteno integrēto mācību programmu vai plāno atsevišķas rotaļnodarbības mācību satura jomu apguvei;
16.5. mūzikas mācību satura apguvi rotaļnodarbībās plāno ne mazāk kā divas reizes nedēļā;
16.6. fiziskās izglītības un veselības mācību satura apguvi rotaļnodarbībās plāno katru dienu telpās vai dabā;
16.7. latviešu valodas apguves ietvaros rakstītprasmes un lasītprasmes apguvi plāno atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktajiem plānotajiem rezultātiem, ievērojot pakāpenību un atbilstību bērna attīstībai, spējām un vajadzībām.
17.  Izglītības iestāde katru gadu no 1.jūnija līdz 31.augustam nodrošina darbu vasaras periodam, sekmējot bērnu vispusīgu attīstību.
       IV. Iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipi
18. Pirmsskolas izglītības apguves vērtēšanas pamatprincipus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.