17.04.2020. VECĀKIEM!!!!

Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta pasākumu nodrošināšanu
1. Iesniegumu iespējams aizpildīt:
    1) datorrakstā, parakstiet ar drošu elektronisko parakstu un iesūtiet uz e-pastu: pirmsskola7@inbox.lv ,
        VAI
    2) datorrakstā, izprintējiet, parakstiet un iemetiet pastkastītē,
        VAI
    3) brīvā formā (rakstiski), ievērojiet veidlapas parauga prasības nepieciešamās informācijas aizpildē, parakstiet un iemetiet pastkastītē.
2. Iesniegumu paraugi ir pieejami iestādes mājas lapā http://bernunamins.lv/ vai grupu izveidotajā saziņas vidē- WhatsApp.
3. Vecāki aicinām būt atbildīgiem par laicīgu un precīzu datu sniegšanu.
4. Iesniegumu aizpildiet par katru bērnu, kurš ir deklarēts Daugavpils pašvaldības teritorijā.
5. Iesniegumu aizpildiet arī par brāļiem un māsām, kuri vēl tikai uzsāks apmeklēt iestādi un ir reģistrējušies Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē vai dzimuši līdz 12.03.2020,      bet vēl nav reģistrēti Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē.
6. Ģimenei, kurai ir piešķirts trūcīgo vai maznodrošināto statuss aizpildiet 1 Pielikumu un saņemsiet tikai karti produktu iegādei, tāpēc iesniegumā ar “X” atzīmējiet vienu        izvēlēto pārtikas veikala tīklu:
   1) pārtikas veikals MAXIMA,
       VAI
   2) pārtikas veikals top!.
7. Pārējie bērnu vecāki aizpildiet 3 Pielikumu un izvēlēties vienu no variantiem:
    1) karti produktu iegādei (ar “X” atzīmējiet vienu izvēlēto pārtikas veikala tīklu),
        VAI
    2) bezskaidrās naudas pārskaitījumu (norādiet precīzi konta datus).
8. Aizpildīto iesniegumu atnesiet un iemetiet tikai PASTKASTĪTĒ “VECĀKU IESNIEGUMIEM” Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā pie lielajiem                vārtiem līdz 21.04. plkst. 12.00. Lūdzam ievērojiet 2m distanci.
9. IESTĀDES TELPĀS IESNIEGUMUS NEPIEŅEM!!!

Обеспечение питанием детей самоуправления во время чрезвычайной ситуации
1. Заявление можно заполнить:
   1) в печатной форме: подписать безопасной электронной подписью и отправить на электронную почту: pirmsskola7@inbox.lv ,
       ИЛИ
    2) в печатной форме: распечатать, подписать и бросить в почтовый ящик,
       ИЛИ
    3) в свободной форме (от руки): по образцу написать заявление, предоставив необходимую информацию, подписать и бросить в почтовый ящик.
2. Образцы заявлений доступны на домашней станице http://bernunamins.lv/ или в группах WhatsApp.
3. Просим быть ответственными и своевременно и правильно предоставлять информацию.
4. Заявление заполняется на каждого ребёнка, который задекларирован на территории Даугавпилского самоуправления.
5. Заявление также заполняется в отношении братьев и сестёр, которые будут посещать дошкольное учреждение и зарегистрированы в Даугавпилсском                      Управлении образования или рождены до 12.03.2020, но ещё не зарегистрированы в Даугавпилсском Управлении образования.
6. Семьям, которым присвоен статус малоимущей и малообеспеченной семьи, необходимо заполнить 1 Pielikums (приложение) и вы сможете получить карту     на приобретение продовольствия. В заявлении крестиком необходимо отметить одну выбранную торговую сеть:
1) торговая сеть MAXIMA,
    ИЛИ
2) торговая сеть top!.
7. Остальным родителям необходимо заполнить 3 Pielikums (приложение) и выбрать один из нижеперечисленных вариантов:
    1) карта на приобретение продовольствия (крестиком отметьте одну выбранную продовольственную сеть)
         ИЛИ
    2) перечисление на счет (укажите точный номер банковского счёта).
8. Заполненное заявление необходимо принести и бросить только в почтовый ящик “VECĀKU IESNIEGUMIEM”, который находится на территории 7 дошкольного учебного заведения около больших ворот. Это можно сделать до 12.00 21.04.2020. Просим соблюдать дистанцию 2м.
9. В ЗДАНИИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!

IESNIEGUMI

1 Pielikums_truc vai maznodr ģim statuss_pirmssk vec berns_0-67gadi.doc

3 Pielikums_nav truc vai maznodr ģim statuss_pirmssk vec berns_0-67gadi.doc